top of page

בית כנסת שער השמים, תאנה - Thane

Shaare Shamaim.PNG

בשלהי המאה ה-19 גדלה הקהילה היהודית בתאנה במהירות ונוצר צורך להקים עבורה בית כנסת. הכסף להקמת הבניין גוייס מרצון, טקס אבן הפינה התקיים ב-26 במרץ 1878, ובניין בית הכנסת "שער השמים" נחנך בחג חנוכה, ב-29 בדצמבר 1879.

בשנת 1926, הותקן בחצר בית הכנסת מקווה הטהרה, הודות לתרומתו של יצחק יחזקאל חיים. בשנת 2,001 המבנה שופץ והורחב, בהנחייתם ובפיקוחם של מנהיגי הקהילה.

במהלך השנים, עבר בניין בית הכנסת סידרת שיפוצים שהחשוב שבהם היה בעשור הראשון של המאה ה-21, על ידי הוספת שתי קומות מעל המבנה הישן. העבודות החלו ב-1 בינואר, 2,008 וחנוכת התוספת החדשה, ששינתה את המראה הפיסי של הבניין, התקיימה ב-13 בדצמבר 2,009.

בנוסף לתפילות היומיות, ימי הקודש וחגיגות קהילתיות המתקיימות לאורך כל השנה, יש גם אגודה ציונית בתאנה, מועדון נוער וארגון רווחה.

Agiary Lane, J.M. Road, Sonumiya Rd, Charai,

Thane West, Thane, Maharashtra

400601

Address 

bottom of page